Ortodox húsvét

kreta iraklio husvet 08Τις καλύτερες ευχές μου, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, με υγεία, ευτυχία και χαρά!

Nagycsütörtökön az ország templomaiban egy gyönyörű mise keretében (az ortodoxok leghosszabb miséje: négy órás) Jézus jelképes, keresztre feszített képét körbehordják és a hívők virágokat szórnak rá.

Nagypénteken már kora reggel asszonyok hada díszíti Jézus jelképes sírját (Epitaphiosz) a templomokban. Amikor elkészülnek ezekkel a sírokkal, hívők özönlenek a nap folyamán leróni a tiszteletüket. Ahogy eljön az este, minden templomban méltósággal felemelik a sírt, kihozzák a templomból és megkezdődik a körmenet. A hívők követik templomuk papjait a jelképes sírral, miközben búsan konganak a harangok mindenfelé.

Nagyszombaton éjfélkor ünneplik Krisztus feltámadását. Éjfélkor megkondulnak a harangok és a templom mélyéről elindul a Szent Láng, amely kézről kézre, gyertyától gyertyára egyre terjed embertől emberig. „Hrisztosz aneszti!“ /Krisztus feltámadott!/ mondják a görögök. Ilyenkor csodás hangulat uralkodik Görögország-szerte. Mikor már mindenkinek megvan a saját lángja, sietnek vele hazafelé. El kell velük jutniuk – kialvás nélkül – az örökégő mécsesig, ami nem hiányozhat egyetlen görög otthonból sem. Napjainkban tüzijátékok és petárdák fülsiketítő robaja hirdeti a feltámadást.

kreta iraklio husvet 02A jeruzsálemi, húsvéti Szent Láng eljöveteléről

Forrás: http://hungary.orthodoxia.org/2015/04/21/a-jeruzsalemi-husveti-szent-lang-eljovetelerol/

A Szent Láng emberi értelmünk számára felfoghatatlan, természetfölötti isteni csoda, amely csaknem húsz évszázada évről-évre megismétlődik Jeruzsálemben, Nagy Szombaton. Ez napjaink legnagyobb csodája, amelyet mind a hívők, mind a nem hívők láthatnak. Teljesen ámulatba ejti az értelmet, és az idők végezetéig bizonyítja az embereknek, hogy Krisztus, a világ világossága és a mi lelkünk Megmentője a harmadik napon feltámadt halottaiból, és mindenkinek örök életet ajándékozott. Eddig túl keveset írtak a csodáról, hogyan történik a Szent Láng meggyújtása, pontosabban a Szent Láng eljövetele az Úr Sírjába. Napjainkban sem beszélnek sokat erről a kimondhatatlan csodáról, pedig méltó dolog lenne. Már csak azért is, mert nyilvános csodáról van szó, amelyet mindenki nyomon követhet, ill. amelyet ellenőriznek, és ezért az ortodox keresztények nem is kételkednek ebben a csodában.

Talán azért esik róla kevés szó, hogy e szent csoda körüli felesleges és haszontalan emberi viták elkerülhetők legyenek. A Jeruzsálemi Ortodox Egyház nem is fogad el semmiféle nyugtalan megnyilvánulást a sajtóban, sem a csodával foglalkozó vitát, polemikus írást. Aki hisz Krisztusban, és látni akarja napjaink nagy csodáját, aki meg akar erősödni az igaz hitben, az menjen az Úr Sírjához és lássa a kimondhatatlan csodát.

És most mondjuk el röviden, hogyan gyullad fel a Szent Láng a Szent Sírban. A Szent Láng a mi Urunk, Jézus Krisztus Sírjában gyullad fel Nagy Szombaton, a Nagy Vecsernye alatt, kb. 12:30 és 13:30 között, és ismeretes, hogy az évszázadok folyamán csak az ortodox keresztények szertartásán gyulladt fel.

Nagy Péntek éjszakáján, Krisztus Urunk sírbatételi szertartása után megkezdődnek a vizsgálatok, ezeket civil, nem keresztény rendőrök végzik, egy arab, egy török és egy Izrael állam által megbízott rendőr. Ők minden sírban található tárgyat, berendezést ellenőriznek, hogy semmiféle tűzforrás ne legyen bent. Ellenőrzik a Szent Sír kőlapját, és a görög főpap testét is átvizsgálják, mielőtt az vattát szór az Úr Sírjára. Ezután minden fényt eloltanak, és a Szent Sírt lepecsételik két nagy, X alakban elhelyezett fehér vászonból készült viaszos szalaggal, amelyeknek a végein egy-egy pecsét van. Az őrök a Szent Láng felgyulladásáig a Sír bejáratánál maradnak.

A körmenet Nagy Szombat Vecsernyéjére készülődve az ortodox pátriárka székhelyén gyülekezik. A szolgálattevők mind fehér liturgikus ruhát öltenek. Reggel 9 órakor a menet elindul a Szent Sír Bazilika felé. A menet elején négy civil görög megy, kezükben fém pálcákkal, ők hirdetik ki a körmenet kezdetét. Két diakónus követi őket, akik a Szent Keresztet viszik, ebben őrzik Krisztus Keresztjének egy darabját. Ezután következik a sok száz szolgálattévő, akik az utcákat megtöltő, hódolni kívánó emberek ezrei között haladnak, akik minden kis utcát, az udvart, a templomot és az erkélyeket is megtöltik.

A templomba érkezve a pátriárka vezetésével a menet megáll a lepecsételt Szent Sír előtt. Ezután jobbról háromszor megkerülik a Szent Sírt, miközben szólnak a harangok, és ezt éneklik: „A Te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben, méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk Téged.” A harmadik megkerülés alatt éneklik a temetési szertartás vecsernyéjének himnuszát: „Derűs világossága…”. Akkor a pátriárka minden szolgálattevővel együtt átvonul a templom szemben lévő oltárába és várakozik. Eközben különféle hivatalos küldöttek jönnek, a helyi hatóságok, ill. az örmény, a római katolikus és a kopt egyházak képviselői. Hívők ezrei állnak ott lámpásokkal, hogy hazavihessék a Szent Lángot országukba. A legtöbben azonban egy 33 gyertyából álló összekötött gyertyaköteget, fáklyát fognak kezükben, amelyen Krisztus feltámadásának ikonja van, ezeket gyújtják meg a megfelelő időben. A fáklya 33 gyertyája az Üdvözítő által a földön töltött évek számára utal.

Mély, temetői csönd következik. Mindenki imádkozik, mindenki izgalommal várja az isteni Lángot, mindenki összeszedetten áll, a csoda titokzatos borzongással tölt el mindenkit.

11:30 körül Betlehemből néhány száz ortodox arab érkezik, hogy ők is megkaphassák a Szent Lángot. Nagy áhítattal érkeznek, ugyanakkor igen zajosak is, körülveszik a Szent Sírt, ég felé emelt kezekkel hangosan imádkoznak, egymás vállára másznak, körös-körül, mint méhek a lépre, felkapaszkodnak a Szent Sír baldachinjának falára, és felemelt kezekkel kérik a Szent Lángot: „Urunk, küldd el nekünk a Fényt az égből!”

12:00 óra körül, miközben a papság sorban áll a Feltámadás Bazilika oltárától a Szent Sírig, a pátriárka leveti omoforionját, szakkoszát, mitráját, fehér sztichárionban (miseingben) és epitrachilionban (stólában) marad, kézelőkkel és övvel. Ezután két diakónus és a templom sekrestyése a Szent Sír elé vezeti a pátriárkát. Itt nem keresztény rendőrök, a többi keresztény egyház képviselőinek jelenlétében, újra átvizsgálják a pátriárkát, hogy semmiféle tűzforrás ne legyen nála. Ezután a pátriárka feltöri a Szent Sír pecsétjeit, és hagyományosan egy muzulmán arab kíséretében belép az első helyiségbe, az ún. Angyal Kápolnájába. A diakónusok és a templom sekrestyése kívül maradnak, a bejáratnál. A négy pecsét viaszát egy ezüst tartóba helyezik, és az oltárban őrzik következő év Húsvétjáig.

A pátriárka ezután belép a második helyiségbe, és térdre borul a Szent Sír kőlapja előtt. A muzulmán az Angyal Kápolnájában marad, és őrködik. A templomot nagy csend üli meg, minden gyertyát, mécsest, fényt eloltanak. A csoda izgalma mindent betölt. Csupán a csimpaszkodó arabok esedezései hallhatók, akik a Szent Lángért könyörögnek. Azt mondják, ha az arabok nem jönnek imádkozni, a Szent Láng késik. Mind kiáltozva imádkoznak: „Urunk, add nekünk a Fényt!”, „Jöjjön a Fény!”, „Küldd el nekünk az égből a Fényt!” Kb. 15-20 percnyi forró imádságot követően a templomban tartózkodó minden ember erőteljes fényt észlel, mint egy villám fényes szikráját, amely a bazilika nagy kupolájából száll alá. A tömegből izgatott hangokat hallani, különféle nyelveken. Az isteni szikra, mint egy fénygömb, amely apró darabokra oszlik szét, leszáll a Szent Sír Kápolna fölé. Aztán behatol a kápolnába, mint egy vékony tűzsugár. Leszáll a Sír kövére és meggyújtja a rászórt vattadarabokat. A vatta és a sírkő már az imádság ideje alatt isteni harmattal telik meg. Ebben a szent pillanatban eljött a Szent Láng! A csoda megtörtént! A sokaság türelmetlenül, kinyújtott karokkal várja a Szent Lángot. A homlokok és arcok megizzadtak a csoda izgalmában! Ó, nagy öröm és lelki ébredés történik az emberek szívében és tudatában!

A pátriárka kezével összegyűjti a sárgás-zöldes láng által meggyújtott vattadarabokat. A láng pár percig nem éget. A vattát két, lyukakkal ellátott aranykupába helyezi, és kilép az Angyal Kápolnájába. Itt két nagy fáklyát gyújt meg, amelyek egyenként 33 gyertyából állnak, és bemutatja őket a muzulmánnak, a két kupát pedig két kis ablakon keresztül kiadja az ortodox diakónusoknak. Ezek az egyiket a Szent Oltárba, a másikat a pátriárka Szent Konstantin és Heléna templomába viszik. Ezután a pátriárka kijön a Szent Sír elé a két meggyújtott fáklyával, és háromszor kiáltja: „Jertek, vegyetek világosságot!”

A csoda folytatódik, amikor a pátriárka kilép a Szent Sírból: az ortodoxok hat felső mécsese magától meggyullad, a nagy templom oltárában a mécsesek egy része szintén, miközben mindenki ámulva néz. Ekkor két diakónus a pátriárkát a Szent Oltárba vezeti, és legfeljebb három perc alatt a jelenlévő összes hívő meggyújtja a nála lévő lámpásokat és a 33 gyertyából álló gyertya-csokrokat. A templom olyan, mint egy eleven tűzláng. Sokan hozzáérintik a lángot az arcukhoz, a kezeikhez, ruháikhoz, hogy áldást nyerjenek, miközben nem égnek meg. Néhány perc múlva a láng már természetes módon ég. Ugyanekkor veszik át a lángot a pátriárkától a római katolikusok, az örmények, a koptok, és saját oltáraikra viszik, ahol egész éven át őrzik. Végezetül a pátriárka, hálából az Üdvözítőnek és az ortodox hit megerősítésére rövid prédikációt mond. Kb. két órán keresztül zarándokok tízezrei vonulnak el a Szent Sír előtt, kezükben a Szent Lánggal, szívükben a hit melegével. Délután három órakor a Vecsernye és a Szent Láng körmenete véget ér. A zarándokok visszatérnek szállásaikra, megvilágosodott arccal és meggyújtott fáklyákkal, és mindegyik a saját nyelvén mondja: „Dicsőség néked, Üdvözítőnk, e kimondhatatlan csodáért!”

A Szent Húsvét éjszakáján, 11 órakor a hívők nagy körmenete újra elindul a Szent Sír Bazilika felé. Elöl megy a négy hírvivő görög, utánuk tizenhat diakónus templomi zászlókkal, két diakónus a nagy körmeneti kereszttel, amelyben az Üdvözítő Keresztjének egy darabja van, és így tovább: papok, püspökök, a pátriárka és a hívők ezrei. Miután belépnek a templomba, háromszor megkerülik a Szent Sírt a kereszttel és a Szent Lángról meggyújtott fáklyákkal, és éneklik: „Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván.” Ezután elolvassák a feltámadás evangéliumát, és elkezdődik a feltámadási szolgálat, az előírások szerint. A himnuszok éneklése alatt egy főpap, néhány pap és diakónus kíséretében, a kereszttel és a Szent Lánggal megkerüli az Úr Szent Sírját és tömjénez. A feltámadási szolgálatot közvetlenül a szent liturgia követi, amelyet a Szent Síron végeznek. A szolgálatot a pátriárka vezeti több pap és diakónus segédletével. Az istentisztelet emelkedett, isteni! Éjjel két óra körül ér véget. Mindenkinek a szívét bőséggel járja át a feltámadás öröme!

Τις καλύτερες ευχές μου, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, με υγεία, ευτυχία και χαρά!

 

Néhány kép az ünnepről:

kreta iraklio husvet 01kreta iraklio husvet 03kreta iraklio husvet 04kreta iraklio husvet 05kreta iraklio husvet 06kreta iraklio husvet 07kreta iraklio husvet 09kreta iraklio husvet 10kreta iraklio husvet 11marcianogia souda1anogia1anogia2