Όταν με φως τσ΄ Ανάστασης
ανάψεις το κερί σου
Κάθε αχτίνα μια χαρά
να γίνει στη ζωή σου

Amikor a Feltámadás fényével gyújtod meg a gyertyád,
Az életedben öröm legyen minden fénysugara.

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

endeel